Names That Mean Roman

Name Meaning Popularity
Jovita 3248
Kea Latin, rejoice; variation of Gaius 637
Krizia 410
Romaine a Roman 4093
Romana a Roman 1697
Romane a Roman 32
Senta to grow 314
Serge servant 1570
Cayo rejoice 23
Tulia 28
Tulio 251
Tullio 150
Name of the Day

Zackary